• Vse, kar nas podjetja sprašujejo o pravicah in dolžnostih delodajalcev in zaposlenih

   

  Kar 5 – 20%  delavcev v EU naj bi bilo zasvojenih z alkoholom oziroma obstaja tveganje, da bodo postali. Kar 86% odraslih, starejših od 15 let, redno uživa alkohol. Oseba, ki je pod vplivom alkohola na delovnem mestu pomeni za podjetje veliko tveganje. Verjetnost za napake pri delu so večje, nemalokrat je alkohol vzrok nesrečam, ki imajo za podjetje lahko katastrofalne posledice.

  Kaj lahko delodajalec stori ob sumu, da njegov zaposleni delo opravlja pod vplivom alkohola in kakšne so ob tem pravice in dolžnosti delavcev? Odgovore na najpogostejša vprašanja, ki jih podjetja o alkoholu na delovnem mestu zastavijo nam, smo strnili v kratkem prispevku.

  V kolikor bi potrebovali pomoč pri pripravi ustrezne dokumentacije za podjetje ali pooblaščenega izvajalca alkotestov v podjetju, smo vam kadarkoli na voljo.

  Kontaktirajte nas, strokovno in diskretno vam bomo pomagali >>

   

  Obveznosti in pravice delodajalca

   

  Vsakemu zaposlenemu se lahko odredi izvajanje preizkusa alkoholiziranosti neposredno pred nastopom dela ali v delovnem času. Prav tako se lahko vsakega zaposlenega napoti na strokovni pregled k izvajalcu medicine dela, ki opravi testiranje z odvzemom krvi. Delodajalec sme ugotavljati stanje pod vplivom alkohola izključno po postopku in na način, ki ga opredeljuje interni akt.

  51. člen Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) določa, da mora imeti delodajalec z internim aktom določen postopek in način ugotavljanja dela pod vplivom alkohola. Lahko se opredeli tudi v pogodbi o zaposlitvi. Pomembno je, da sta možnost in načni testiranja alkoholiziranosti jasno, pisno opredeljena in je zaposleni s tem osebno seznanjen.

  Kot delodajalec torej ne pozabite na pravilnik o izvajanju kontrole alkoholiziranosti na delovnem mestu, v katerem so opredeljeni:

  • prepoved dela pod vplivom alkohola na delovnem mestu,
  • postopki preverjanja in ukrepanja v primeru suma na delo pod vplivom alkohola, ki morajo imeti ustrezno veljavo tudi na sodišču,
  • natančne sankcije v primeru kršitve tega pravilnika:
   • postopek o preizkusu alkoholiziranosti,
   • postopek v primeru zavrnitve alkotesta,
   • postopek takojšnjega ukrepanja v primeru ugotovljene alkoholiziranosti na delovnem mestu,
   • postopek odpovedi pogodbe, ki jasno opredeljuje opozorila s strani delodajalca in možne pritožbe s strani zaposlenega,
   • kritje stroškov v primeru pozitivnega in negativnega testa,
  • dolžnosti zaposlenih v primeru suma alkoholiziranosti sodelavca na delovnem mestu ter sankcije ob neupoštevanju tega določila,
  • ravnanje zaposlenih v primeru suma na alkoholiziranost sodelavca ali celo na sum odvisnosti, s poudarkom na diskretnosti in spoštovanju dostojanstva posameznika.

  Ko je alkoholiziranost na delovnem mestu ugotovljena prvič, odpoved še ni mogoča, razen v primerih posebej hudih kršitev, ki so predhodno opredeljene v internih aktih podjetja. Prvi odstavek 83. člena ZDR delodajalcu nalaga dolžnost, da mora pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga delavca najprej pisno obvestiti o kršenju pravilnika in opozoriti na možnost odpovedi v primeru ponovne kršitve. Šele ob ponovljenem pozitivnem alkotestu na delovnem mestu se sproži postopek kršitve delovne discipline, kateremu lahko sledi odpoved v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih. Zaposleni mora imeti po določbi 2. odstavka 83. člena ZDR pravico do zagovora pred izredno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi,  v razumnem roku od vročenega sklepa o disciplinski odgovornosti, ki ne sme biti krajši od treh delovnih dni. Rok in način zagovora mora biti prav tako opredeljen v internih aktih podjetja, delavca pa je tudi s tem potrebno seznaniti.

  Zakon o omejevanju porabe alkohola (ZOPA) v 12. členu prepoveduje prodajo in vsakršno ponudbo alkoholnih pijač med delovnim časom na delovnem mestu.

   

  Obveznosti in pravice zaposlenega

   

  Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) v 51. členu zaposlenemu popolnoma prepoveduje prisotnost na delovnem mestu pod vplivom alkohola.

  Isti zakon tudi prepoveduje vnos ali poskus vnosa alkoholnih pijač v prostore podjetja ali v službena vozila, uživanje alkohola v delovnem času.

  Zaposleni ima pravico do vpogleda v dokumentacijo, ki dokazuje verodostojnost (certifikat o kalibraciji) in uporabo naprave (navodila proizvajalca naprave) in usposobljenost osebe (potrdilo za izvajanje testiranja), ki testiranje izvaja.

   

  Postopek testiranja alkoholiziranosti na delovnem mestu

   

  Postopek lahko izvaja izključno ustrezno usposobljena oseba, ki se izkaže z ustreznimi dokazili o usposobljenosti za opravljanje preizkusa z alkotestom. V agenciji Detekta imamo potrdilo o usposobljenosti vsi detektivi, zato vam lahko pri opravljanju preizkusa alkoholiziranosti pomagamo zanesljivo, s polnimi pooblastili.

  Druga pomembna stvar je prisotnost vsaj dveh prič med izvajanjem testiranja. To sta osebi, prisotni poleg testiranca in sta predhodno imenovani s posebnim sklepom. Običajno je ena od prič nadrejeni, ki je preizkus zahteval ali varnostni inženir, če je v podjetju imenovan, druga priča pa detektiv, ki izvede testiranje.

  Testiranje se opravlja pod strogo diskretnostjo, da oseba zaradi tega nikakor ni zaznamovana in diskriminirana. Izbira prostora za testiranje je zato skrajno pomembna. Varovanje osebnosti in dostojanstva mora biti pri tem na prvem mestu, postopki in rezultati pa morajo ostati strogo zaupni.

  Pred izvajanjem postopka se zaposlenega seznani s pravilno uporabo alkotesta in dokumentacijo o napravi in izvajalcu alkotesta. Z opravljanjem testa se mora oseba strinjati. V kolikor testiranje zavrne, se samodejno smatra, da je pod vplivom alkohola. S testiranjem je potrebno počakati vsaj 15 minut po uživanju hrane in pijače in najmanj 5 minut po kajenju.

  Po opravljenem testiranju priči podata pisno izjavo, ki je sestavni del odredbe preizkusa alkoholiziranosti. Detektiv, ki vodi testiranje sestavi zapisnik v treh izvodih. En se izroči testirancu, drugega dobi podjetje, tretjega pa obdrži detektiv.

  Po 51. Členu ZVZD-1 ima delodajalec pravico oziroma dolžnost osebo, pri kateri se dokaže prisotnost alkohola v krvi, takoj odstraniti iz delovnega mesta in delovnega procesa. S sredstvom javnega prevoza in če je možno s spremstvom, se ga napoti na naslov stalnega prebivališča, ki je opredeljen v pogodbi o zaposlitvi.

   

  Alkotest in etilometer

   

  V delovno-pravni zakonodaji način preverjanja alkoholiziranosti na delovnem mestu ni natančno opredeljen. Za opravljanje testiranja se običajno uporabljata dve vrsti instrumentov: indikatorski instrumenti – alkotesti in etilometri.

  Alkotest je cenejši in meri posredno koncentracijo alkohola v krvi tako preko prisotnosti etanola v izdihanem zraku. Ne zazna dejanske koncentracije alkohola v krvi ampak le v izdihanem zraku, zato ga imenujemo indikatorski instrument. Dokazno vrednost dobi šele takrat, ko se testiranec strinja z rezultatom in to tudi podpiše na licu mesta. V kolikor se ne strinja, je potreben zdravniški pregled z odvzemom vzorca krvi. Šele potem se smatra kot veljaven dokaz za sodišče. Alkotest mora biti kalibriran vsake pol leta s strani zunanje institucije, po predipsanih kontrolnih postopkih. Ob kalibraciji lastnik alkotesta prejme certifikat, ki dokazuje verodostojnost naprave.

  V kolikor testiranec oporeka rezultatu alkotesta ali testiranje z indikatorskim instrumentom zavrne, lahko delodajalec uporabi etilometer. Tudi ta meri vsebnost alkohola v telesu meri na podlagi izdihanega zraka, le da je rezultat mnogo bolj natančen od klasičnega alkotesta. Rezultati so verodostojni takoj in lahko nadomeščajo odvzem krvi v zdravstveni ustanovi.

  V agenciji Detekta uporabljamo enega najboljših alkotestov podjetja Draeger (Dräger Alcotest® 6820 >>) ter imamo potrdilo o opravljenem šolanju za izvajanje alkotestov. Redno opravljamo kalibracije, kar dokazujemo z ustreznimi potrdili.

  Za dodatne informacije o izvajanju alkotestov na delovnem mestu in pripravi dokumentacije za podjetja smo vam kadarkoli na voljo >>

  alkohol na delovnem mestu